WARUNKI KORZYSTANIA
SWISS KRONO CONNECT

WITAMY W SWISS KRONO CONNECT

Za chwilę nastąpi przejście do naszej platformy internetowej o nazwie SWISS KRONO COnnect („COnnect”) COnnect to nasza internetowa platforma konferencyjno-informacyjna, dzięki której użytkownicy mogą od ręki uzyskać inspirujące informacje ze świata projektowania wnętrz mieszkalnych. Dzięki platformie możliwe jest spotkanie czołowych ekspertów z dziedziny budownictwa, meblarstwa i architektury oraz nawiązanie z nimi kontaktu. Istnieje również możliwość rejestracji i skorzystania z bogatej oferty specjalnych webinarów na żywo z udziałem naszych ekspertów.
W firmie SWISS KRONO jesteśmy przekonani o celowości utrzymywania kontaktu z naszymi klientami i przekazywania im wyłącznych informacji o naszych usługach i produktach z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych. Usługa COnnect jest stale rozbudowywana i aktualizowana, aby zapewnić użytkownikom nowe funkcje i funkcjonalność cyfrową.
Aby rozpocząć, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i utworzenie osobistego konta użytkownika („Konto”). Przed rejestracją w usłudze COnnect użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania i ich akceptację („Warunki”).

WARUNKI

Niniejsze warunki korzystania („Warunki”) dotyczą korzystania przez użytkownika z platformy internetowej SWISS KRONO COnnect, w tym wszystkich jej stron i funkcji interaktywnych, takich jak webinary, szkolenia lub wykłady internetowe i inne możliwości uczestniczenia w wydarzeniach („Wydarzenia”) i pozostałe treści znajdujące się pod adresem https://connect.swiss-krono.com/. Właścicielem i operatorem COnnect jest spółka SWISS KRONO AG, Willisauerstrasse 37, 6122 Menznau, Szwajcaria (łącznie „SWISS KRONO” lub „my”)


Niniejsze Warunki stanowią wiążącą umowę prawną między użytkownikiem i SWISS KRONO Niniejsze Warunki określają dostęp użytkownika do COnnect i korzystanie z oferowanych przez nią funkcji. Jeśli użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z niniejszych warunków, nie powinien korzystać z COnnect. Niektóre funkcje COnnect mogą podlegać dodatkowym warunkom, na przykład warunkom korzystania z webinarów i innych Wydarzeń oferowanych za pośrednictwem COnnect, Warunki te stosuje się do konkretnej funkcji lub funkcjonalności w uzupełnieniu niniejszych Warunków.

KONTO I DANE UWIERZYTELNIAJĄCE UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać pełny dostęp do COnnect i korzystać z jej funkcji, użytkownik musi zarejestrować się i utworzyć swoje indywidualne konto użytkownika („Konto”) Używając konta, użytkownik może rejestrować się na Wydarzenia i brać w nich udział.


Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto. Aby utworzyć Konto, użytkownik musi podać aktualny adres e-mail, swoje imię i nazwisko oraz wybrać hasło. SWISS KRONO zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby o rejestrację w COnnect według jej zasadnego uznania i bez podawania przyczyny odrzucenia.


Użytkownik musi chronić swoje dane uwierzytelniające, w tym hasło, i utrzymywać je w ścisłej poufności.  Zabrania się udostępniania danych uwierzytelniających osobom trzecim lub pozwalania osobom trzecim na korzystanie z COnnect w imieniu użytkownika   Jeśli użytkownik zgubił swoje dane uwierzytelniające bądź dowiedział się lub powziął podejrzenie o nieuprawnionym dostępie do swego Konta lub korzystaniu z niego, musi niezwłocznie nas o tym powiadomić, korzystając z poniższych danych do kontaktu. Użytkownik odpowiada w całości za szkody i inne straty wynikające z naruszenia przez niego jego obowiązków wynikających z niniejszych warunków, w tym obowiązków ochrony Konta przed nieupoważnionym dostępem.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI CONNECT I WYDARZEŃ

Usługa COnnect świadczona jest „w aktualnym stanie” i „zależnie od dostępności”.  SWISS KRONO dołoży najlepszych starań, aby zapewnić wysoki poziom usług i produktów, w tym Wydarzeń, dostępnych za pośrednictwem COnnect.  SWISS KRONO nie składa jednak żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji 24-godzinnej dostępności jakiejkolwiek usługi lub udziału w jakimkolwiek Wydarzeniu.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługa COnnect może być niedostępna ze względu na zaplanowaną okresową konserwację, aktualizacje usługi lub inne awarie mechaniczne lub elektroniczne.


Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że fakt zarejestrowanie się w Wydarzeniu nie przyznaje mu prawa do uczestnictwa w konkretnym Wydarzeniu. Zaproszenie do udziału w Wydarzeniu lub jego ogłoszenie w COnnect jest niewiążące i nie skutkuje powstaniem po stronie użytkownika roszczenia o udział w Wydarzeniu ani innego zobowiązania SWISS KRONO do zorganizowania lub przeprowadzenia takiego Wydarzenia w ogóle lub w konkretnej postaci. SWISS KRONO zastrzega sobie prawo zmiany treści, struktury lub daty i godziny dowolnego Wydarzenia. Powyższe obejmuje prawo anulowania Wydarzeń i zmiany prelegentów

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie przesłane przez niego do usługi COnnect elementy, w tym przekazane informacje, zamieszczone treści i dokumenty oraz inne interakcje na platformie, takie jak elementy w postaci nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, czatów lub zdjęć (łącznie „Działania”) są zgodne z obowiązującymi przepisami i poniższymi regułami korzystania z COnnect.


Użytkownik może korzystać z COnnect wyłącznie do celów osobistych i nie może reklamować siebie ani osób trzecich, chyba że uzyska wyraźną zgodę SWISS KRONO. W szczególności użytkownikowi nie wolno udostępniać przed Wydarzeniami, po nich lub podczas nich bądź w ogólności w COnnect elementów w postaci nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, czatów lub zdjęć 


Użytkownik powinien dokładnie zastanowić się, jakie informacje ujawnia w COnnect i podczas Wydarzeń, ponieważ inni użytkownicy będą mogli przeczytać, usłyszeć i zobaczyć posty i elementy zamieszczone przez użytkownika i podczas rejestracji Wydarzeń. W szczególności użytkownik nie powinien zamieszczać informacji poufnych dotyczących rachunków bankowych, numerów telefonów, haseł lub podobnych informacji, zarówno własnych, jak i osób trzecich.


Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać, kopiować, rejestrować, powielać ani w inny sposób używać COnnect w celach komercyjnych, z wyjątkiem opcji uczestnictwa oferowanej przez SWISS KRONO w udostępnionym formacie. W związku z tym użytkownikowi nie wolno w szczególności udostępniać zawartości COnnect, w tym Wydarzeń, osobom trzecim.


Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie SWISS KRONO przed roszczeniami wynikającymi z zarzucanego lub faktycznego naruszenia praw osób trzecich wskutek działań podejmowanych przez użytkownika w związku z korzystaniem z COnnect, w tym uczestnictwem w Wydarzeniach.


Użytkownik ma obowiązek zachować w poufności wszystkie informacje udostępnione mu podczas korzystania z COnnect, które zostały wyraźnie wskazane jako poufne lub które należy zasadnie uznać za poufne.

REGUŁY KORZYSTANIA Z CONNECT

Użytkownik może korzystać z COnnect wyłącznie w zakresie przyznanych mu uprawnień dostępu oraz zgodnie z niniejszym Warunkami i obowiązującym prawem.


W szczególności zabrania się następujących działań:
    • nieuprawniony, bezprawny lub oszukańczy dostęp do i korzystanie z COnnect;
    • wysyłanie, pobieranie lub inne wykorzystywanie zawartości z naruszeniem praw własności intelektualnej SWISS KRONO lub osoby trzeciej;
    • wysyłanie, przechowywanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie materiałów bezprawnych, szkodliwych, zawierających groźby, zniesławiających, nieprzyzwoitych, naruszających przepisy, nękających lub obrażających grupy rasowe lub etniczne;
    • obchodzenie, wyłączanie lub naruszanie funkcji bezpieczeństwa COnnect w inny sposób;
    • manipulacja przyznanymi użytkownikowi uprawnieniami dostępu;
    • świadome lub lekkomyślne wysyłanie, udostępnianie lub przekazywanie jakichkolwiek danych lub materiałów, które zawierają wirusy, oprogramowanie szpiegowskie, oprogramowanie wyświetlające reklamy, konie trojańskie, robaki, uszkodzone pliki lub inny złośliwy kod oprogramowania, którego celem jest niekorzystne wpłynięcie na działanie COnnect bądź oprogramowania, sprzętu lub sieci SWISS KRONO;
    • kopiowanie, modyfikowanie, duplikowanie, dekompilacja lub inżynieria wsteczna, przekazywanie, ponowna publikacja bądź inne wykorzystywanie oprogramowania lub kodu źródłowego Connect lub manipulowanie nim;
    • wysyłanie, przesyłanie lub dystrybuowanie w inny sposób niezamówionych wiadomości, w tym SMS, e-maili i komentarzy;
    • próby kopiowania, modyfikowania, duplikowania, tworzenia utworów pochodnych, umieszczania w ramkach, tworzenia kopii, ponownej publikacji, pobierania, wyświetlania, przekazywania lub dystrybucji całości lub części COnnect lub dowolnej usługi udostępnionej w COnnect w dowolnej postaci, na dowolnym nośniku lub w dowolny sposób.
    • próby dekompilacji, dezasemblacji, inżynierii wstecznej lub sprowadzenia w inny sposób całości lub dowolnej części COnnect do postaci czytelnej dla człowieka;
    • uzyskiwanie dostępu do całości lub dowolnej części COnnect w celu stworzenia produktu lub usługi konkurencyjnej wobec COnnect;
    • udzielanie licencji, sprzedaż, najem, dzierżawa, zbywanie, cesja, dystrybucja, wyświetlanie, ujawnianie, wykorzystywanie komercyjne w inny sposób bądź udostępnianie w inny sposób COnnect osobie trzeciej nie będącej autoryzowanym użytkownikiem;
    • próby uzyskania lub pomoc osobom trzecim w uzyskaniu dostępu do COnnect w sposób inny niż dozwolony niniejszymi Warunkami; lub
    • obrażanie lub nękanie innych osób bądź naruszanie w inny sposób praw osób trzecich (np. dóbr osobistych).

Korzystanie z COnnect w sposób naruszający te warunki może prowadzić do natychmiastowego cofnięcia lub zawieszenia dostępu użytkownika do COnnect. SWISS KRONO zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania dowolnych treści, Działań i elementów, które naruszają te zasady. W przypadku gdy użytkownik zauważy naruszenie powyższych zasad, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o nim.

PRAWA DO KORZYSTANIA Z TREŚCI UŻYTKOWNIKA

W związku z korzystaniem przez użytkownika z usług i platformy COnnect, w tym komunikowaniem się za pośrednictwem COnnect, zamieszczaniem treści lub udziałem w dowolnym Wydarzeniu, użytkownik może wysyłać i udostępniać nam i innym użytkownikom określone informacje i dane,w  tym posty, łącza, czaty oraz nagrania dźwiękowe i wideo dowolnego Wydarzenia („Treści”). Użytkownik będzie informowany o nagraniach osobno i z wyprzedzeniem.


Zamieszczając i udostępniając nam i innym użytkownikom Treści w COnnect, użytkownik udziela SWISS KRONO nieodwołalnego, wolnego od tantiem, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo i geograficznie oraz zbywalnego na rzecz osób trzecich prawa do tych Treści. SWISS KRONO ma prawo wykorzystywać, edytować i eksploatować takie Treści, co obejmuje w szczególności prawo do ich powielania, dystrybucji i publicznej prezentacji, zwłaszcza udostępniania dla ogółu. Użytkownik zrzeka się prawa do oznaczenia go jako autora treści.


Użytkownik oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw do zamieszczonych przez niego Treści lub uzyskał innego rodzaju upoważnienie (np. skuteczne pozwolenie właściciela praw) na zamieszczenie Treści oraz udzielenie prawa do korzystania i eksploatacji, o których mowa w ustępie poprzedzającym, oraz że Treści nie naruszają praw osób trzecich (np. praw do nazwy, praw ze znaku towarowego, praw autorskich i przepisów chroniących dane).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SWISS KRONO jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do witryn internetowych, domen, poddomen, tekstu, grafiki, logo, ikon, obrazów, znaku towarowego SWISS KRONO, klipów dźwiękowych, klipów wideo, kompilacji danych, układu strony, kodu witryny i oprogramowania oraz innych treści powiązanych z COnnect, niezależnie od tego, czy są one chronione rejestrowanymi prawami własności intelektualnej, czy też nie („Chroniona własność intelektualna”). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Treści przesłanych przez i będących własnością użytkownika lub innych użytkowników COnnect.


Korzystając z COnnect, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że taka Chroniona własność intelektualna podlega ochronie w myśl obowiązującego prawa oraz międzynarodowych i innych przepisów o własności intelektualnej i z tego powodu zrzeka się wszystkich praw odnoszących się do takiej Chronionej własności intelektualnej. Jeśli SWISS KRONO nie udzieliła wyraźnego pozwolenia na piśmie, użytkownik nie może rozpowszechniać, publikować, powielać, udostępniać publicznie lub komercyjnie ani w inny sposób eksploatować Chronionej własności intelektualnej. SWISS KRONO udziela użytkownikowi niekomercyjnego i niezbywalnego prawa, wyłącznie do użytku osobistego, korzystania z takiej Chronionej własności intelektualnej w zakresie niezbędnym do zarejestrowania się w i korzystania z COnnect zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym udziału w dowolnym Wydarzeniu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

SWISS KRONO nie udziela żadnej gwarancji i nie przyjmuje odpowiedzialności dotyczącej braku błędów lub usterek w COnnect.  W maksymalnym zakresie dozwolonym prawem SWISS KRONO nie udziela gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości.  SWISS KRONO nie będzie odpowiadać za błędy, zaniechania, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienie działania lub transmisji, awarię łącz komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie, nieupoważniony dostęp do lub niedostępność COnnect z powodów zewnętrznych, w tym między innymi awarii sprzętu dostawcy usług internetowych, awarii sprzętu hostingowego, awarii sieci komunikacyjnej, awarii zasilania, katastrof naturalnych, działań wojennych bądź ograniczeń prawnych lub cenzury, w tym za szkodę na osobie lub uszkodzenie komputera bądź urządzeń zewnętrznych związane z pobieraniem dowolnych materiałów z COnnect;


SWISS KRONO nie przyjmuje odpowiedzialności za prawidłowość, tematyczność, kompletność i jakość dowolnych treści udostępnianych w COnnect, w tym podczas Wydarzeń i przez dowolnych prelegentów. SWISS KRONO nie odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z polegania na informacjach lub treściach przedstawionych podczas tych Wydarzeń.


SWISS KRONO nie przyjmuje odpowiedzialności za podjęte działania lub treści (w tym posty, zawartość czatów, uwagi, łącza lub inne informacje) przekazywane przez użytkowników i inne osoby trzecie w COnnect. W szczególności SWISS KRONO nie gwarantuje, że takie treści są pełne, dokładne, zgodne z prawem, aktualne lub przydatne do osiągnięcia zamierzonego celu.


COnnect może zawierać łącza lub umożliwiać przejście do treści innych witryn internetowych, w tym portali społecznościowych lub innych usług oferowanych przez osoby trzecie, bądź nawiązywanie w inny sposób kontaktów z osobami trzecimi.  Użytkownik wykonuje te czynności wyłącznie na własne ryzyko, a SWISS KRONO nie składa żadnych oświadczeń, nie zaciąga zobowiązań i nie przyjmuje odpowiedzialności dotyczącej witryn osób trzecich, transakcji dokonanych lub umów zawartych przez użytkownika z taką osobą trzecią ani zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu użytkownika, które mogą one spowodować. Korzystanie przez użytkownika z witryn osób trzecich podlega warunkom korzystania i zasadom prywatności danej witryny lub innej usługi osoby trzeciej.

ZAMKNIĘCIE / ZAWIESZENIE KONTA

SWISS KRONO może, według swojego wyłącznego uznania, bez powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym w razie wystąpienia problemów technicznych, nieprawidłowości lub niewłaściwego korzystania, bądź gdy osoby trzecie uczestniczące w świadczeniu COnnect zakończą lub zawieszą dowolne ze swoich usług świadczonych SWISS KRONO, i w dowolnym momencie, zaprzestać oferowania COnnect lub dowolnych jej części, ograniczyć lub zamknąć Konto bądź czasowo zawiesić lub anulować na stałe Konto użytkownika i jego prawo do korzystania z COnnect; Powyższe zastrzeżenie dotyczy również uczestnictwa w dowolnych Wydarzeniach, w szczególności gdy SWISS KRONO ma podstawy sądzić, że użytkownik narusza lub naruszył niniejsze Warunki bądź gdy SWISS KRONO ma inny uzasadniony interes w zablokowaniu lub wykluczeniu użytkownika. W przypadku gdyby SWISS KRONO doznała szkody wskutek naruszenia Warunków przez użytkownika, użytkownik odpowiada wobec SWISS KRONO w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem. SWISS KRONO zastrzega sobie prawo podjęcia dalszych działań prawnych w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

PRYWATNOŚĆ

SWISS KRONO będzie przechowywać i przetwarzać wszystkie dane osobowe przesłane lub w inny sposób ujawnione przez użytkownika w związku z jego dostępem do i korzystaniem z COnnect zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych i w zakresie wymaganym do działania COnnect zgodnie z niniejszymi Warunkami.


Dodatkowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika przez SWISS KRONO i przysługujących mu uprawnień znajdują się w naszym Oświadczeniu o prywatności, które jest dostępne w COnnect.

CAŁOŚĆ UMOWY I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków korzystania zostanie uznany z dowolnego powodu za niewykonalny lub bezprawny, pozostałe Warunki korzystania pozostają mimo to w całości w mocy. Warunki korzystania podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

AKTUALIZACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Prosimy pamiętać, że SWISS KRONO może okresowo zaktualizować Warunki. W takim przypadku powiadomi ona użytkownika i udostępni mu aktualną wersję Warunków.

KONTAKT

W przypadku pytań lub chęci ujawnienia informacji dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod adresem:

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Luzern
Switzerland
Tel.: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: info@swisskrono.com

Wpisana do rejestru handlowego kantonu Lucerna
Numer spółki CHE-103.864.747
Numer identyfikacji przedsiębiorstwa (UID) CHE-103.864.747

Ostatnia aktualizacja: Maj 2021